Vedtægter for Ballerup Gymnastikforening af den 8. maj 1932.


§ 1 Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er Ballerup Gymnastikforening – ”B.G.”. Foreningens hjemsted er Ballerup Kommune.


§ 2 Foreningens formål.
Det er foreningens formål at tilbyde gymnastik og andre idrætslige aktiviteter, der tilgodeser medlemmernes behov og interesser, samt henvender sig bredt til alle interesserede borgere.
Alle foreningens aktiviteter har til formål at skabe samvær, trivsel, glæde og lyst til bevægelse. Foreningslivet er baseret på, at medlemmerne deltager i det praktiske, organisatoriske og sociale liv, samt bruger deres indflydelse aktivt og demokratisk.


§ 3 Indmeldelse af medlemmer og kontingent
Medlem er enhver, der via foreningens betalingsmuligheder har betalt, det af bestyrelsen fastsatte kontingent.

Følgende medlemmer opnår gratis medlemskab: Instruktører ansat af foreningen, bestyrelsesmedlemmer samt æresmedlemmer.

Bestyrelsen kan beslutte at medlemmer, der yder en ekstraordinær indsats for foreningen, opnår gratis medlemskab.

Indmeldelse kan ske i løbet af hele sæsonen.
 

§ 4 Udmeldelse og eksklusion.
Til gyldig udmeldelse i løbet af sæsonen kræves, at den sker skriftligt til foreningen. Sker udmeldelsen inden 1.oktober refunderes kontingentet. Herefter kan tilbagebetaling ikke ske.
For konkurrenceholdene gælder, at kontingentet kun refunderes for den del af sæsonen, der ikke er udnyttet.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling.
Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.


§ 5 Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned, og indkaldes med mindst tre ugers varsel på foreningens hjemmeside, samt ved udsendelse af e-mail til foreningens medlemmer.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Eventuelt indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside, samt ved udsendelse af e-mail til foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 13 år, og som har været indmeldt i mindst 30 dage forud for generalforsamlingen.
For medlemmer under 13 år har en forældre/værge pr. familie stemmeret. Stemmer kan kun afgives ved personligt fremmøde og ingen kan afgive mere en én stemme pr. afstemning.
Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion jf. § 4, vedtægtsændringer jf. § 9 og foreningens ophør jf. § 11.
Der skal foretages skriftlig afstemning, blot ét medlem ønsker det.
Der føres referat over generalforsamlingen som underskrives af dirigenten.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (4 på ulige år – 3 på lige år).
6. Valg af mindst 2 bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af revisorer (1 på lige år – 1 på ulige år).
8. Valg af revisorsuppleant.
9. Eventuelt.


Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for to år, suppleanter for et år.
Suppleanter der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkomne ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen er i enhver henseende beslutningsdygtig, uanset antallet af de fremmødte medlemmer.


§ 6 Bestyrelsen og valg.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Foreningen tegnes af et flertal af bestyrelsens medlemmer.
Kassereren skal være fyldt 20 år. Øvrige, der vælges til bestyrelsen skal være myndige.
Ved valg til bestyrelsen skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg.
Bestyrelsen konstituerer sig senest 1 måned efter valget og udarbejder en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen er forpligtet til efter generalforsamlingen at arbejde med de eventuelle tiltag, der bliver foreslået, samt vedtaget på generalforsamlingen.
Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg.


§ 7 Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 30 stemmeberettigede medlemmer skriftligt, ønsker dette. Generalforsamlingen afholdes, senest en måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling som til ordinær generalforsamling jf. § 5.
Dagsordenen skal altid indeholde de punkter, der ønskes behandlet.


§ 8 Regnskab.
Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.
Det reviderede driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisorerne, forelægges den ordinære generalforsamling. Det reviderede regnskab kan rekvireres hos kassereren tidligst 8 dage før generalforsamlingen.


§ 9 Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsordenen, og angivne tidsfrister er overholdt. Forslaget er vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 10 Udnævnelse af æresmedlemmer.
Udnævnelse af æresmedlemmer eller tildeling af æresbeviser kan vedtages på et bestyrelsesmøde.


§ 11 Foreningens opløsning.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Hvis over halvdelen, men ikke ¾ af de stemmeberettigede, stemmer for en nedlæggelse af foreningen, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet.
Ved foreningens ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny forening, eventuelt ved sammenlægning, opbevares foreningens aktiver i kommunalt regi i 2 år. Herefter foranlediger kommunalbestyrelsen disse fordelt til almennyttigt idrætsarbejde i kommunen.

 


Vedtægterne er sidst revideret den 26.11.2017.

Ballerup Gymnastikforening | Postadresse: Solbrinken 40a 2750 Ballerup | ballerupgymnastik@gmail.com | CVR. 13631328